Opšti uslovi korišćenja

Opšti uslovi poslovanja i korišćenja platforme slusaj.rs


Opšte odredbe

Vidak Nikić PR izdavanje audio knjiga SLUŠAJ Novi Pazar, sa sedištem u ul. Kosančićeva br. 51, matični broj: 67133323, PIB: 113853582, e-mail: [email protected] i [email protected], pretežna delatnost:  5811 – izdavanje knjiga (u daljem tekstu: „Slušaj PR“), je vlasnik i lice koje kontroliše i upravlja  veb sajtom „www.slusaj.rs“ (u daljem tekstu: „Sajt“) i mobilnom aplikacijom „slusaj.rs“ (u daljem tekstu: „Aplikacija“). Sajt i Aplikacija zajednički se u daljem tekstu označavaju i kao „platforma slusaj.rs“.

Ovim opštim uslovima poslovanja i korišćenja (u daljem tekstu: „Opšti uslovi“) uređuju se:

 1. ugovorni odnosi između Slušaj PR i korisnika usluga (u daljem tekstu: „Korisnik“) i njihova međusobna prava i obaveze povodom pružanja usluga od strane Slušaj PR;
 2. uslovi korišćenja platforme slusaj.rs.

Ovi Opšti uslovi predstavljaju i obaveštenje koje je Slušaj PR dužan da predoči Korisniku pre zaključenja ugovora na daljinu u smislu člana 26. Zakona o zaštiti potrošača. 

Slušaj PR pruža uslugu koja omogućava Korisniku da, putem interneta, koristeći svoj računar, tablet ili mobilni telefon, pristupi i prati digitalni sadržaj objavljen na platformi slusaj.rs.

Ugovor između Slušaj PR i Korisnika zaključuje se u elektronskom obliku upotrebom elektronskih sredstava komunikacije (daljinska trgovina).

Digitalni sadržaj, u audio i/ili video formatu, Slušaj PR ne isporučuje na trajnom nosaču zapisa (sadržaj se ne dostavlja na kompakt disku, e-mail-u, USB-u i sl.).

Opšti uslovi su obavezujući i sastavni su deo ugovora zaključenog između Slušaj PR i Korisnika i važe za sve njihove buduće ugovorne odnose, osim ako Slušaj PR i Korisnik ne ugovore drugačije. 

Prihvatanjem Opštih uslova, Korisnik potvrđuje da je stariji od 18 godina, da je upoznat sa odredbama Opštih uslova i Politike privatnosti, da je u potpunosti saglasan sa njima, kao i da je saglasan da Slušaj PR koristi njegove lične podatke, u svrhu pružanja ugovorenih usluga u cilju realizacije ugovora i ispunjenja ugovornih obaveza, u skladu sa objavljenom Politikom privatnosti. 

Prilikom svakog kreiranja korisničkog naloga i aktiviranja ili obnavljanja pretplate na Sajtu i/ili Aplikaciji, od Korisnika će se zatražiti da potvrdi da je odredbe Opštih uslova i Politike privatnosti pročitao, razumeo i da je sa njima saglasan. Kupovina i plaćanje pretplate nisu mogući bez izričite potvrde Korisnika da je prethodno pročitao i razumeo Opšte uslove i Politiku privatnosti i da je na iste pristao.

Slušaj PR ne snosi troškove korišćenja računarske opreme, interneta,  telekomunikacionih i drugih usluga potrebnih za pristup platformi slusaj.rs. 


Usluge dostupne na platformi slusaj.rs

Slušaj PR korisnicima nudi mogućnost pristupa i praćenja digitalnog sadržaja – audio knjiga, podkasta i drugog objavljenog digitalnog sadržaja na platformi slusaj.rs, pod uslovima i na način predviđen Opštim uslovima.

Osnovna ponuda Slušaj PR usluge sastoji se od:

 1. individualnih pretplatničkih paketa, koji omogućavaju jednom licu da pristupi i prati digitalni sadržaj na platformi slusaj.rs, za vreme za koje je plaćena pretplata;
 2. porodičnih pretplatničkih paketa, koji omogućavaju da na osnovu pretplate jednog korisnika, više lica, sa više različitih uređaja, mogu istovremeno pristupiti i pratiti digitalni sadržaj na platformi slusaj.rs, za vreme za koje je plaćena pretplata.

I individualni i porodični pretplatnički paketi mogu biti dostupni korisnicima, u zavisnosti od njihovog izbora, u trajanju od mesec dana, šest meseci i godinu dana. 

Individualni pretplatnički paket je namenjen jednom korisniku koji ga može koristiti i na Sajtu i na Aplikaciji. Nije dozvoljeno korišćenje individualnog pretplatničkog paketa od strane više lica ili korisnika, kao ni njegovo ustupanje drugim licima. 

Maksimalan broj uređaja na kojima više lica mogu istovremeno koristiti platformu slusaj.rs zavisi od izabranog porodičnog pretplatničkog paketa i naznačen je pored prikaza i opisa pretplatničkih paketa na Sajtu i Aplikaciji.

Ponuda Slušaj PR usmerena je na potrošače u Republici Srbiji i potrošače u inostranstvu, a ugovor između Slušaj PR i Korisnika zaključuje se na srpskom jeziku.

Kratki odlomci audio knjiga u trajanju do 30 minuta, i podkasti objavljeni na Sajtu i/ili Aplikaciji dostupni su za slušanje i gledanje svim licima koja koriste platformu slusaj.rs, bez obaveze kreiranja korisničkog naloga i plaćanja pretplate. 

Neograničen pristup audio knjigama i ostalom digitalnom sadržaju koji je objavljen na platformi slusaj.rs, bez reklama, dostupan je samo registrovanim korisnicima koji plaćaju pretplatu. Za plaćanje pretplate na Sajtu i/ili Aplikaciji neophodno je da Korisnik prethodno kreira korisnički nalog. 

Pretplata na Sajtu i/ili Aplikaciji omogućava slušanje svih audio knjiga i podkasta, koji su objavljeni na platformi slusaj.rs u momentu kupovine, kao i svih audio knjiga i podkasta koji budu naknadno objavljeni, za vreme za koje je plaćena pretplata.

Pretplata na Sajtu i/ili Aplikaciji omogućava korišćenje dodatnog digitalnog sadržaja, audio efekata koje Korisnik može aktivirati radi poboljšanja korisničkog iskustva (npr. za vreme slušanja audio knjige u pozadini se može slušati zvuk vodopada, ptica, vetra, oluje i grmljavine, pucketanja vatre itd.) 

Pretplata na Sajtu i/ili Aplikaciji omogućava Korisniku da korišćenje Sajta i Aplikacije prilagodi svojim potrebama, tako što će sačuvati željeni digitalni sadržaj na svom nalogu u odeljku „Tvoja biblioteka“ i pododeljcima „Audio knjige“, „Podkasti“, „Nastavi“ i „Omiljeno“. 

Audio knjige Korisnik može slušati samo na platformi slusaj.rs i ne može ih preuzimati i razmenjivati van Sajta i/ili Aplikacije.

Slušaj PR zadržava pravo izmene objavljenog digitalnog sadržaja i pretplatničkih paketa. Izmenama pretplatničkih paketa ne mogu se menjati uslovi pod kojima je pretplata već započeta na način koji je nepovoljan za Korisnika bez njegove izričite saglasnosti. Izmene pretplatničkih paketa koje su isključivo u korist Pretplatnika, primenjuju se bez naknadne saglasnosti Korisnika. 


Kreiranje korisničkog naloga

Korisnik se može registrovati (kreirati korisnički nalog) na platformi slusaj.rs bez plaćanja pretplate ili druge naknade.

Kreiranje korisničkog naloga, bez plaćanja pretplate, Korisniku omogućava da digitalni sadržaj koji je na platformi slusaj.rs dostupan bez plaćanja pretplate, sačuva na kreiranom nalogu u odeljku „Tvoja biblioteka“. 

Prilikom kreiranja korisničkog naloga (registracije) Korisnik će u predviđeni obrazac uneti svoje ime, prezime i e-mail adresu i izabraće korisničko ime i lozinku. Korisnik je slobodan pri izboru korisničkog imena i lozinke. Korisnik ne može izabrati isto korisničko ime koje već postoji na Sajtu i/ili Aplikaciji, odnosno koje je ranije registrovano. Korisnik može na osnovu jedne e-mail adrese kreirati samo jedan korisnički nalog.

Korišćenje tuđe e-mail adrese i lozinke bez dozvole vlasnika je zabranjeno. Korisnik koji posumnja da se njegov korisnički nalog koristi od strane neovlašćenog lica ili na drugi način zloupotrebljava, dužan je da o tome odmah obavesti Slušaj PR putem e-mail adrese: [email protected] i [email protected].

Slušaj PR može, bez prethodnog upozorenja i obaveštenja, obrisati korisnički nalog ili na drugi način onemogućiti Korisniku pristup platformi slusaj.rs, u slučaju zloupotrebe naloga i/ili platforme od strane Korisnika ili ukoliko Korisnik koristi platformu u nezakonite svrhe ili suprotno Opštim uslovima.


Korišćenje sadržaja na Sajtu i Aplikaciji

Za pristup i ispravno funkcionisanje digitalnog sadržaja objavljenog na platformi slusaj.rs, Korisnik mora imati pristup internetu. 

Mobilnu aplikaciju Korisnik može besplatno preuzeti putem internet prodavnice Google Play (za korisnike Android uređaja), odnosno App Store (za korisnike Apple uređaja).

Digitalni sadržaj koji je dostupan na Sajtu i/ili Aplikaciji namenjen je isključivo za ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Korisnik se obavezuje da digitalni sadržaj koji mu bude dostupan neće koristiti u javne i komercijalne svrhe, kao i da isti neće umnožavati, reprodukovati, distribuirati, menjati, prikazivati, objavljivati, ponuditi na prodaju ili koristiti, osim na način kako je to predviđeno Opštim uslovima. 

U slučaju da Korisnik koristi digitalni sadržaj na način koji je protivan Opštim uslovima i važećim propisima, Slušaj PR ima pravo da pokrene odgovarajuće sudske postupke radi zaštite svoji prava i zahteva od Korisnika naknadu celokupne štete koja mu je time prouzrokovana.

Celokupan sadržaj na platformi slusaj.rs, uključujući ali ne ograničavajući se na Sajt, Aplikaciju i na njima postojeću grafiku, logo, softver, računarske kodove i programe, su u vlasništvu Slušaj PR ili drugog lica sa kojim Slušaj PR ima poslovnu saradnju i zaštićeni su važećim propisima Republike Srbije u oblasti zaštite prava intelektualne svojine. 


Besplatan probni period

Pretplatnički odnos može započeti besplatnim probnim periodom, kako bi se novim korisnicima dala mogućnost da, pre kupovine, isprobaju usluge koje nudi Slušaj PR. Uslove i vreme trajanja besplatnog probnog perioda će odrediti Slušaj PR i objaviti na platformi slusaj.rs. Slušaj PR ima pravo da odbije izdavanje besplatnog probnog perioda usluge ukoliko utvrdi da je isti Korisnik ranije već koristio besplatni probni period pod istim ili izmenjenim prijavljenim podacima.


Zasnivanje pretplatničkog odnosa i isporuka

Ugovor između Slušaj PR i Korisnika zaključuje se u elektronskom obliku upotrebnom elektronskih sredstava, odnosno popunjavanjem obrasca za kupovinu jednog od ponuđenih pretplatničkih paketa na platformi slusaj.rs i prihvatanjem Opštih uslova i Politike privatnosti od strane Korisnika. Izbor pretplatničkog paketa se vrši aktivnom radnjom Korisnika – klikom na odgovarajuće polje na Sajtu ili Aplikaciji. 

Ugovor između Slušaj PR i Korisnika smatra se zaključenim onog časa kada Slušaj PR primi elektronsku poruku koja sadrži izjavu Korisnika da prihvata ponudu za kupovinu jednog od ponuđenih pretplatničkih paketa. Slušaj PR će bez odlaganja, posebnom elektronskom porukom, upućenom na e-mail adresu koju je Korisnik koristio prilikom kreiranja korisničkog naloga i kupovine, potvrditi prijem elektronske poruke Korisnika koja sadrži prihvat ponude za zaključenje ugovora.

Korisnik je dužan da dostavi tačne i potpune podatke koji su neophodni za zasnivanje pretplatničkog odnosa i izvršenje ugovora i da u slučaju promene ovih podataka o tome bez odlaganja obavesti Slušaj PR.

Nakon što Korisnik izvrši plaćanje odabranog pretplatničkog paketa i Slušaj PR primi obaveštenje o izvršenom plaćanju, Slušaj PR bez odlaganja, a najkasnije u roku od jednog radnog dana, aktivira pretplatu i omogućava Korisniku pristup celokupnom digitalnom sadržaju na Sajtu i/ili Aplikaciji. Ovaj postupak je automatizovan.

Slušaj PR je u obavezi da odmah po prijemu obaveštenja o izvršenom plaćanju, a najkasnije u roku od jednog radnog dana, Korisniku dostavi fiskalni račun u elektronskoj formi, na e-mail adresu koju je Korisnik koristio prilikom kreiranja korisničkog naloga i kupovine, zajedno sa poveznicom (linkom) preko koje Korisnik može odmah da započne korišćenje digitalnog sadržaja. Smatraće se da je isporuka izvršena momentom kada je e-mail poslat Korisniku.

Plaćanje i aktiviranje pretplate Korisniku omogućava pristup i korišćenje celokupnog digitalnog sadržaja na platformi slusaj.rs, za vreme za koje je plaćena pretplata. 

Pretplata se naplaćuju jednokratno za odabrani pretplatnički period.


Obnavljanje, promena i otkazivanje pretplate (raskid ugovora)

Po isteku perioda za koji je Korisnik platio pretplatu, pretplata će biti automatski obnovljena na isti vremenski period za koji je prethodno plaćena, po ceni važećoj na dan automatske obnove. Ukoliko je važeća cena na dan obnove ugovora viša od cene koju je Korisnik inicijalno platio, Slušaj PR je dužan da o tome obavesti korisnika najkasnije 3 dana pre isteka pretplate i zatraži od Korisnika saglasnost za obnovu pretplate po višoj ceni. 

Pretplata neće biti automatski obnovljena ukoliko Korisnik raskine ugovor i otkaže pretplatu pre isteka perioda za koji je platio pretplatu ili ukoliko pre isteka perioda za koji je platio pretplatu obavesti Slušaj PR da ne želi obnavljanje pretplate, elektronskom poštom na adresu: [email protected] i [email protected].

Pretplate koje su plaćene u formi poklon kartice ne obnavljaju se automatski, osim na izričit zahtev Korisnika.

Korisnik u svakom trenutku, a najkasnije 3 dana pre isteka perioda za koji je platio pretplatu, može otkazati (deaktivirati) pretplatu i time raskinuti ugovor za naredni period. U tom slučaju Korisniku će biti dostupne sve usluge platforme slusaj.rs do dana isteka perioda za koji je plaćena pretplata. Slušaj PR nije dužan da vrati iznos uplaćene pretplate Korisniku koji raskine ugovor pre isteka perioda za koji je platio pretplatu.

Ukoliko korisnik želi da otkaže pretplatu, potrebno je da popuni obrazac „Otkaži pretplatu“ koji se nalazi u odeljku „Informacije o pretplati“. Raskidom ugovora i otkazivanjem pretplate Korisnik ne gubi svoj kreirani korisnički nalog.

Korisnik može u svakom trenutku promeniti pretplatnički paket, izborom i aktivacijom novog pretplatničkog paketa. 

Ukoliko Korisnik menja pretplatnički paket pre isteka perioda za koji je platio pretplatu, Korisnik može izabrati: 

 1. da se novi odabrani pretplatnički paket primenjuje odmah – počev od dana njegove aktivacije, u kom slučaju će preostali dani aktuelnog paketa biti izgubljeni;
 2. da se novi odabrani pretplatnički paket primenjuje počev od dana isteka trenutno važećeg pretplatničkog paketa. 


Poklon kartice

Svako lice, bez obzira da li je Korisnik, može za drugo lice kupiti poklon karticu koja sadrži jedan od ponuđenih pretplatničkih paketa iz ponude Slušaj PR (u daljem tekstu: Kupac poklon kartice).

Prilikom kupovine Kupac poklon kartice će uneti svoju e-mail adresu i e-mail adresu lica za koje kupuje Poklon karticu (u daljem tekstu: Primalac). 

Po izvršenom plaćanju, Slušaj PR će putem e-maila Primaocu dostaviti aktivacioni kod pomoću kog se aktivira pretplata na platformi slusaj.rs. Za pristup digitalnom sadržaju i aktivaciju pretplate Primalac mora kreirati korisnički nalog na Sajtu i/ili Aplikaciji.

Primalac može aktivirati poklon karticu najkasnije šest meseci od dana kupovine, nakon čega će aktiviranje biti onemogućeno. 

Istekom pretplate koja je sadržana na poklon kartici, pretplata se ne obnavlja automatski, osim ukoliko Slušaj PR i Kupac poklon kartice ne ugovore drugačije. 


Cena pretplate 

Cene individualnih i porodičnih pretplatničkih paketa objavljene su na platformi slusaj.rs neposredno pored njihovog prikaza i opisa.

Prodajna cena je konačna cena po jedinici robe (konačna cena pretplatničkog paketa) koja uključuje sve poreze i dažbine, i nema skrivenih troškova.

Prodajna cena se na Sajtu i/ili Aplikaciji ističe u dinarima (RSD). 

Plaćanje cene se izvršava u dinarima (RSD). 

Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. U slučaju da Korisnik plaćanje cene obavlja iz inostranstva, iznos za koji će biti zadužena Korisnikova platna kartica biće izražen u lokalnoj valuti zemlje u kojoj se Korisnik nalazi kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji u trenutku transakcije ne može biti poznat Slušaj PR. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na Sajtu i/ili Aplikaciji. Slušaj PR ne snosi odgovornost za kurs konverzije strane valute u dinarsku valutu.

Slušaj PR zadržava pravo na izmenu cena i drugih komercijalnih uslova, o čemu će je dužan da obavesti Korisnike na platformi slusaj.rs najkasnije 8 dana pre početka primene promenjenih cena. 

Slušaj PR će, po prijemu obaveštenja o izvršenom plaćanju, bez odlaganja, a najkasnije u roku od jednog radnog dana dostaviti fiskalni račun Korisniku u elektronskoj formi na e-mail adresu koju je Korisnik koristio prilikom kreiranja korisničkog naloga i poručivanja.

Izuzetno, na zahtev i o trošku Korisnika, Slušaj PR može dostaviti fiskalni račun Korisniku u štampanom obliku preporučenom poštom.

Slušaj PR ne snosi odgovornost ukoliko račun koji je uredno poslat elektronskim putem ili putem pošte, ne bude dostavljen Korisniku usled propusta u radu pošte ili kvara na računarskoj mreži ili drugog uzroka za koji Slušaj PR ne odgovara. 


Plaćanje pretplate 

Pretplata na Sajt i/ili Aplikaciju se plaća platnim karticama. Plaćanje se sprovodi tako što se, u toku procesa naručivanja, Korisnik automatski preusmerava na stranicu Monri WSpay-a, koja funkcioniše u saradnji sa Banca Intesa a.d. Beograd, koja vrši procesuiranje kartica. 

Na stranici Monri WSpay-a Korisnik unosi sledeće podatke: broj kartice, ime vlasnika kartice, datum isteka kartice i CVV broj kartice (verifikacioni broj kartice). CVV broj kartice je broj koji obično stoji na poleđini kartice, nakon broja kartice kao poseban kod koji se obično sastoji od 3 cifre (kod nekih kartica ima i sa 4 cifre). Eventualno, od Korisnika može biti traženo da unese tip (brend) kartice. 

Banka vrši proveru kartice i raspoloživosti sredstava na računu i ako su ispunjeni uslovi za plaćanje, banka rezerviše sredstva na tekućem računu Korisnika u vrednosti iznosa porudžbine. Podaci sa platne kartice od Korisnika do veb sajta banke se prenose u zaštićenoj (kriptovanoj) formi, upotrebom SSL protokola (Secure Sockets Layer) i PKI sistema PKI (Public Key Infrastructure), kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, pa se tako kompletan proces naplate obavlja u sigurnom okruženju. 

Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici Korisnika nisu dostupni sistemu Slušaj PR. 
Ceo sistem je organizovan u cilju maksimalne zaštite Korisnikovih poverljivih podataka i predstavlja standard za plaćanje putem interneta širom sveta.

Korisnik može da sačuva podatke o kartici u aplikaciji, ukoliko izabere ovaj način, ali podatke kartice ima jedino Monri WSpay i Banca Intesa ad Beograd. Kada korisnik plati platnom karticom, Slušaj PR bez odlaganja, a najkasnije u roku od jednog radnog dana, aktivira pretplatu i omogućava pristup celokupnom digitalnom sadržaju na Sajtu i/ili Aplikaciji. Ovaj postupak je automatizovan.


Odustanak od ugovora 

Korisnik, u skladu sa članom 36. stav 1. tačka 13. Zakona o zaštiti potrošača, nema pravo da odustane od ugovora zaključenog sa Slušaj PR, budući da je reč o isporuci digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisa.

Prihvatanjem Opštih uslova, u postupku zaključenja ugovora i plaćanja pretplate, Korisnik potvrđuje da je upoznat i saglasan sa nemogućnošću odustanka od izvršene kupovine i plaćanja usluga, i da je saglasan da kupovinom gubi pravo na odustanak od ugovora u momentu kada mu Slušaj PR na e-mail adresu dostavi poveznicu (link) kojom pristupa digitalnom sadržaju.


Odgovornost za nesaobraznost usluge i reklamacije

Slušaj PR odgovara za materijalne nedostatke (nesaobraznost usluge) koji su postojali u času prelaska rizika na Korisnika ili koji se pojave posle prelaska rizika ako su posledica uzroka koji je postojao pre toga, bez obzira na to da li mu je to bilo poznato. 

Sve reklamacije, žalbe, primedbe i pitanja koja se odnose na korišćenje platforme slusaj.rs, Korisnik može izjaviti elektronskom poštom na adresu: [email protected] i [email protected]. ili popunjavanjem obrasca „Podrška“ na platformi slusaj.rs, 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji.

Korisnik može izjaviti reklamaciju u slučaju nesaobraznosti usluge, odnosno ako se digitalni sadržaj za koji je Korisnik platio pretplatu ne može otvoriti/reprodukovati u aplikaciji/čitaču, kao i u slučaju pogrešno obračunate cene pretplate i drugih nedostataka. 

U slučaju da Korisnik izjavljuje reklamaciju zato što se digitalni sadržaj za koji je platio pretplatu ne može otvoriti/reprodukovati u aplikaciji/čitaču, dužan je da uz reklamaciju dostavi i dokaz o nemogućnosti otvaranja/reprodukcije u formi video ili foto zapisa.

Slušaj PR će bez odlaganja elektronskim putem potvrditi prijem reklamacije i saopštiti Korisniku broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija. 

Slušaj PR će bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, elektronskim putem odgovoriti Korisniku na izjavljenu reklamaciju. Odgovor na reklamaciju mora da sadrži: odluku o tome da li Slušaj PR prihvata reklamaciju, obrazloženje ako ne prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Korisnika o načinu rešavanja reklamacije i konkretan predlog u kom roku će i kako Slušaj PR rešiti reklamaciju ukoliko je prihvata. 

Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije. Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada Korisnik primi odgovor prodavca na reklamaciju iz prethodnog stava ovog člana. 

Korisnik je dužan da se izjasni na odgovor na reklamaciju Slušaj PR-a najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora. Rok za rešavanje reklamacije počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača. Ukoliko se Korisnik u propisanom roku ne izjasni, smatraće se da nije saglasan sa predlogom za rešavanje reklamacije. 

Slušaj PR je u obavezi da postupi u skladu sa odlukom i predlogom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost Korisnika. 

Ukoliko Slušaj PR iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Korisnika u propisanom roku, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti Korisnika i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom. 

Ukoliko Slušaj PR odbije reklamaciju, dužan je da Korisnika obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. 

Slušaj PR vodi evidenciju primljenih reklamacija i iste čuva najmanje dve godine od dana prijema. 


Refundacija sredstava

U slučaju usvajanja reklamacije i vraćanja sredstava Korisniku, delimično ili u celosti, i bez obzira na razlog vraćanja, Slušaj PR je u obavezi da izvrši povraćaj koristeći ista sredstva plaćanja koja je Korisnik koristio u prvobitnoj transakciji, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice, osim ako se Korisnik nije izričito saglasio sa korišćenjem drugog sredstva plaćanja i pod uslovom da Korisnik zbog takvog povraćaja ne snosi nikakve troškove.

 

Slušaj PR će kontaktirati Korisnika povodom povraćaja novca putem e-maila koji je Korisnik koristio prilikom kreiranja korisničkog naloga i poručivanja.


Slanje komercijalnih poruka korisnicima

Komercijalna poruka je svaki oblik komunikacije koji ima za cilj promovisanje robe, usluga ili poslovnog ugleda Slušaj PR, sa izuzetkom: 

 • davanja informacija koje omogućavaju neposredan pristup delatnosti Slušaj PR, kao što su informacije o elektronskoj adresi ili adresi elektronske pošte; 
 • davanja, bez naknade, informacija koje su prikupljene istraživanjima ili na drugi sličan način, o robi, uslugama ili poslovnom ugledu Slušaj PR.

Slušaj PR može slati komercijalne poruke elektronskim putem Korisniku samo uz njegov prethodni pristanak. 

Korisnik koji je pristao da mu Slušaj PR šalje komercijalne poruke elektronskim putem može svoj pristanak opozvati u svako vreme, o čemu je dužan da obavesti Slušaj PR na e-mail: [email protected] i [email protected]. Slušaj PR redovno proverava i prihvata opoziv pristanka koji upućuje Korisnik koje ne želi da prima komercijalne poruke.


Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova 

Spor između Slušaj PR i Korisnika u vezi sa pružanjem usluga od strane Slušaj PR može se rešiti u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova regulisano je Zakonom o zaštiti potrošača i obavlja se pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Ministarstvo nadležno za poslove trgovine sačinjava listu tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova i javno je objavljuje na svojoj veb stranici – https://vansudsko.mtt.gov.rs/adrbodies.

Korisnik može da pokrene postupak pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor Slušaj PR-u. Korisnik pokreće postupak dostavljanjem predloga za pokretanje postupka vansudskog rešavanja potrošačkog spora ministarstvu nadležnom za poslove trgovine, neposredno, putem pošte ili elektronskim putem. 

Slušaj PR je dužan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora. 

Pokretanje i vođenje postupka vansudskog rešavanja potrošačkog spora, ne isključuje i ne utiče na ostvarivanje prava na sudsku zaštitu, u skladu sa zakonom.


Ograničenje od odgovornosti

Slušaj PR obezbeđuje Korisniku pristup usluzi kontinuirano tokom trajanja pretplate, sa izuzetkom povremenog kratkotrajnog prekida usled planiranog održavanja i popravke, ažuriranja servera, dodavanja novog sadržaja ili izmena i dopuna postojećeg sadržaja platforme ili izuzetnim prekidima koje Slušaj PR nije mogao predvideti i čije nastupanje nije mogao sprečiti.

Slušaj PR ne odgovara:

 1. ukoliko Korisnik ne može da pristupi usluzi usled neadekvatne tehničke opreme Korisnika;
 2. ukoliko Korisnik ne može da pristupi usluzi usled neadekvatnog internet protoka (neadekvatnim protokom interneta smatra se internet protok manji od 1 Mb/s);
 3. ukoliko Korisnik ne može da pristupi usluzi usled prekida rada ili drugog problema u radu internet provajdera Korisnika;
 4. za nepružanje ili zakašnjenje u pružanju usluga koje je nastalo kao posledica nastupanja više sile, odnosno događaja koji su van razumne kontrole Slušaj PR, uključujući ali ne ograničavajući se na: požar, poplavu, oluju, zemljotres, druge prirodne katastrofe, proglašeno vanredno stanje, oružani sukob ili rat, terorizam, pobunu, građanske nemire, blokadu, embargo, akte državnih organa, sabotažu, štrajk, obustave rada, opšte opasnosti, nestanak struje, nestanak interneta, karantin.

Korisnik snosi odgovornost za uspostavljanje i održavanje pouzdane internet konekcije i adekvatnog protoka interneta, i snosi sve troškove korišćenja računarske opreme, interneta i telekomunikacionih usluga potrebnih za pristup usluzi.

U slučaju zloupotrebe i nenamenskog korišćenja usluga Slušaj PR, Korisnik će biti odgovoran za svaku štetu koju je takvim postupanjem prouzrokovao Slušaj PR-u, drugom Korisniku ili trećem licu. 


Zaštita privatnosti korisnika 

Slušaj PR se obavezuje da će štititi privatnost svih svojih korisnika.

Slušaj PR prikuplja pojedine lične podatke korisnika, zavisno od prirode odnosa, uključujući ali ne ograničavajući se na:

 1. kontakt podatke kada nam se lice obrati radi dobijanja informacija u vezi sa našim poslovanjem, kao i u svrhu pružanja ugovorenih usluga u cilju realizacije ugovora i ispunjenja ugovornih obaveza;
 2. podatke koji su neophodni prilikom registracije na Sajtu i/ili Aplikaciji, odnosno kreiranja korisničkog naloga;
 3. podatke koji su neophodni prilikom učestvovanja u nagradnim igrama, istraživanjima ili anketama;
 4. podatke koji su neophodni za zaključenje ugovora, plaćanje i isporuku digitalnog sadržaja;
 5. ostale podatke koje nam lice dobrovoljno saopšti. 

Lične podatke korisnika Slušaj PR ne koristi automatski u svrhe marketinga. Dajemo korisnicima mogućnost izbora da li žele da ih periodično, putem e-maila, informišemo o novim akcijama, ponudama i ostalim aktuelnostima. Saglasnost korisnika za prijem ovakvih obaveštenja se može opozvati bilo kada, slanjem opoziva na adresu: [email protected] i [email protected].

Svi lični podaci o korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Sa ličnim podacima korisnika se mogu upoznati i pružaoci usluga koje angažujemo da za naš račun upravljaju našim Sajtom i/ili Aplikacijom i analiziraju njegove podatke. Sva lica kojima su lični podaci korisnika dostupni su dužna da na odgovarajući način zaštite privatnost i sigurnost tih podataka.

Više o zaštiti privatnosti pogledajte u našoj Politici privatnosti.


Ažuriranje i periodični radovi održavanja na platformi slusaj.rs

Platforma slusaj.rs može biti povremeno nedostupna Korisnicima usled ažuriranja softvera, dodavanja novog sadržaja ili izmena i dopuna postojećeg sadržaja platforme. Slušaj PR nije dužan da obaveštava korisnike o privremenoj i kratkotrajnoj nedostupnosti platforme usled navedenih radova i ne snosi bilo kakvu odgovornost u vezi sa tim.


Izjava o PDV-u

Slušaj PR nije obveznik poreza na dodatu vrednost.


Stupanje na snagu i izmene Opštih uslova

Ovi Opšti uslovi stupaju na snagu 01.12.2023. godine.

Slušaj PR može izmeniti i dopuniti Opšte uslove. Izmene i dopune Opštih uslova primenjivaće se na sve buduće korisnike. Izmenama i dopunama Opštih uslova ne mogu se menjati uslovi pod kojima je Korisniku već teče pretplata, na način koji je nepovoljan za Korisnika. Izmene i dopune Opštih uslova koje su isključivo u korist Korisnika, primenjuju se bez njegove naknadne saglasnosti. 


Nadležnost u slučaju spora i merodavno pravo

Na sva pitanja koja nisu regulisana Opštim uslovima, primenjivaće se relevantne odredbe Zakona o trgovini, Zakona o elektronskoj trgovini, Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o zaštiti potrošača.

Na Opšte uslove, kao i na sve eventualne sporove koji nastanu povodom ili u vezi sa pružanjem usluga od strane Slušaj PR primeniće se pravo Republike Srbije, uz isključenje kolizionih normi srpskog međunarodnog privatnog prava.

Ništavost ili nevaženje neke od odredbi Opštih uslova ne dovodi do nevažnosti ostalih njegovih odredbi. 

Slušaj PR i Korisnik će nastojati da sve eventualne međusobne sporove reše sporazumno, mirnim putem. Ako to nije moguće, ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda Republike Srbije, prema mestu sedišta Slušaj PR.


Korisnički servis – kontakt podaci

Sve reklamacije, žalbe, primedbe i pitanja koja se odnose na korišćenje platforme slusaj.rs, Korisnik nam može uputiti na neki od sledećih načina:

 1. poštom na adresu sedišta: Ul. Kosančićeva br. 51, Novi Pazar;
 2. poštom na adresu za prijem pošte: Ul. Radovana Simića Cige br. 14/12, Voždovac, Beograd;
 3. elektronskom poštom na e-mail adresu: [email protected] ili [email protected];
 4. popunjavanjem obrasca „Podrška“ na platformi slusaj.rs;
 5. pozivom na broj telefona: +381 61 5606 220. Cene poziva ka ovom broju utvrđene su opštim aktima operatora fiksnih i mobilnih mreža.